Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius MB „Plataus asortimento metalų“ elektroninės parduotuvės (www.widerangemetals.com) ir MB „Plataus asortimento metalai“ kliento asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Pateikdami savo asmens duomenis elektroninėje parduotuvėje, jūs sutinkate, kad platesnis internetas juos tvarkys ir tvarkys šioje privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir procedūromis.

4. MB „Plataus asortimento metalai“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sutartis sudaroma arba vykdoma, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. MB „Plataus asortimento metalai“ pagal įstatymą reikalauja tvarkyti asmens duomenis;

4.3.4. asmens duomenys turi būti tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia www.widerangemetals.com arba trečioji šalis, kuriai teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys yra nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia tikslams, kuriems duomenys yra tvarkomi.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai nustatyta tvarka pranešama apie asmens duomenų tvarkymą.

5. MB „Plataus asortimento metalai“ gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

5.1. apdoroti jūsų prekių užsakymus;

5.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

5.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu ar pristatymu;

5.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

6. Registracijos el. Paštas Parduotuvėje turite pateikti išsamią ir teisingą asmeninę informaciją.

7. Tvarkydama ir saugodama jūsų asmens duomenis, MB „Wide range metals“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. MB „Plataus asortimento metalai“ statistikos tikslais gali naudoti duomenis, tiesiogiai nesusijusius su jūsų asmeniu, duomenis apie įsigytas prekes. Tokia statistika bus renkama ir tvarkoma taip, kad būtų išvengta Kliento tapatybės ar kitų asmens duomenų, kurie galėtų būti naudojami Klientui identifikuoti, atskleidimo.