Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności reguluje podstawowe zasady i tryb zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych sklepu internetowego MB „Wide range metal” (www.widerangemetals.com) oraz klienta MB „Wide range metal”.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych określa niniejsza polityka prywatności, Ustawa o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i inne akty prawne.

3. Podając swoje dane osobowe w sklepie internetowym, wyrażasz zgodę na zarządzanie nimi i przetwarzanie ich w celach, w sposób, w sposób i zgodnie z procedurami przewidzianymi w niniejszej polityce prywatności i aktach prawnych.

4. MB „Szeroki zakres metali” kieruje się następującymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

4.1. Dane osobowe są gromadzone w określonych i prawnie uzasadnionych celach.

4.2. Dane osobowe są przetwarzane dokładnie i rzetelnie.

4.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, tylko w przypadkach, gdy:

4.3.1. osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przestrzeganie zasad korzystania ze sklepu internetowego;

4.3.2. umowa jest zawierana lub wykonywana, gdy jedna ze stron jest osobą, której dane dotyczą;

4.3.3. MB „Szeroki zakres metali” jest prawnie zobowiązane do przetwarzania danych osobowych;

4.3.4. dane osobowe muszą być przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez www.widerangemetals.com lub stronę trzecią, której dane osobowe są przekazywane, a interesy osoby, której dane dotyczą, nie są ważniejsze.

4.4. Dane osobowe są stale aktualizowane.

4.5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane.

4.6. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie pracownicy, którym takie prawo zostało przyznane.

4.7. Wszystkie informacje o przetwarzanych danych osobowych są poufne.

4.8. O przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustaloną procedurą informuje się Państwowy Inspektorat Ochrony Danych.

5. MB „Szeroki zakres metali” szanuje prawo każdego do prywatności. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, grupa wiekowa, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje podane w formularzu rejestracji e-sklepu) są zbierane i przetwarzane w następujących celach:

5.1. przetwarzać Twoje zamówienia na towary;

5.2. wystawiać dokumenty finansowe (np. faktury);

5.3. rozwiązywanie problemów związanych z prezentacją lub dostawą towarów;

5.4. wykonanie innych zobowiązań umownych;

5.5. do celów marketingu bezpośredniego.

6. E-mail rejestracyjny W sklepie należy podać pełne i prawidłowe dane osobowe.

7. Przetwarzając i przechowując Państwa dane osobowe, MB „Wide range metal” wdraża środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym bezprawnym przetwarzaniem.

8. MB „Metale szerokiego asortymentu” może wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z Twoją osobą do celów statystycznych, dane o zakupionych towarach. Takie statystyki będą zbierane i przetwarzane w taki sposób, aby uniemożliwić ujawnienie tożsamości Klienta lub innych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Klienta.