Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú základné princípy a postup zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov elektronického obchodu MB „Wide range materials“ (www.widerangemetals.com) a MB „Wide range materials“ zákazníka.

2. Zhromažďovanie, spracúvanie a uchovávanie vašich osobných údajov sa riadi týmito zásadami ochrany osobných údajov, zákonom o právnej ochrane osobných údajov Litovskej republiky a ďalšími právnymi aktmi.

3. Poskytnutím svojich osobných údajov v e-shope súhlasíte s tým, že server wideangemetal.com ich bude spravovať a spracúvať na účely, prostriedky a postupy stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a právnych aktoch.

4. MB „Širokospektrálne kovy“ sa riadi nasledujúcimi základnými zásadami spracovania osobných údajov:

4.1. Osobné údaje sa zhromažďujú na definované a legitímne účely.

4.2. Osobné údaje sa spracúvajú presne a spravodlivo.

4.3. Osobné údaje sa spracúvajú zákonne, iba v prípadoch, keď:

4.3.1. dotknutá osoba dáva súhlas, zaväzuje sa dodržiavať pravidlá používania elektronického obchodu;

4.3.2. zmluva sa uzatvára alebo plní, ak je jednou zo strán dotknutá osoba;

4.3.3. MB „Širokopásmový kov“ je zo zákona vyžadovaný na spracovanie osobných údajov;

4.3.4. osobné údaje musia byť spracované z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý sleduje www.widerangemetals.com alebo tretia strana, ktorej sa osobné údaje poskytujú, a ak záujmy dotknutej osoby nie sú dôležitejšie.

4.4. Osobné údaje sú neustále aktualizované.

4.5. Osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

4.6. Osobné údaje spracúvajú iba zamestnanci, ktorým bolo udelené takéto právo.

4.7. Všetky informácie o spracúvaných osobných údajoch sú dôverné.

4.8. Štátny inšpektorát ochrany údajov je informovaný o spracovaní osobných údajov v súlade so stanoveným postupom.

5. MB „Širokopásmový kov“ rešpektuje právo každého na súkromie. Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, veková skupina, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie informácie uvedené v registračnom formulári elektronického obchodu) sa zhromažďujú a spracúvajú na nasledujúce účely:

5.1. vybavovať vaše objednávky tovaru;

5.2. vystavovať finančné dokumenty (napr. faktúry);

5.3. riešiť problémy spojené s prezentáciou alebo dodaním tovaru;

5.4. plniť ďalšie zmluvné povinnosti;

5.5. na účely priameho marketingu.

6. Registračný e-mail V obchode musíte poskytnúť úplné a správne osobné informácie.

7. Pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov spoločnosť MB „Wide range metals“ implementuje organizačné a technické opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, pozmenením, zverejnením a tiež pred akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním.

8. MB „Širokospektrálne kovy“ môže používať na štatistické účely údaje, ktoré priamo nesúvisia s vašou osobou, údaje o zakúpenom tovare. Takéto štatistické údaje sa budú zhromažďovať a spracovávať takým spôsobom, aby sa zabránilo zverejneniu identity zákazníka alebo iných osobných údajov, ktoré by sa mohli použiť na jeho identifikáciu.