Politikat e privatësisë

Dispozitat e përgjithshme

1. Kjo politikë e privatësisë rregullon parimet dhe procedurën bazë të mbledhjes, përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave personale të dyqanit elektronik MB “Wide range metals” (www.widerangemetals.com) dhe klientit MB “Wide range metals”.

2. Mbledhja, përpunimi dhe ruajtja e të dhënave tuaja personale përcaktohet nga kjo politikë e privatësisë, Ligji për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Lituanisë dhe akte të tjera ligjore.

3. Duke ofruar të dhënat tuaja personale në e-shop, ju pranoni që widerangemetal.com do t'i menaxhojë dhe përpunojë ato për qëllimet, mjetet dhe procedurat e parashikuara në këtë politikë të privatësisë dhe aktet ligjore.

4. MB “Metalet me gamë të gjerë” ndjek parimet bazë të mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale:

4.1. Të dhënat personale mblidhen për qëllime të përcaktuara dhe legjitime.

4.2. Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të saktë dhe të drejtë.

4.3. Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të ligjshme, vetëm në rastet kur:

4.3.1. subjekti i të dhënave jep pëlqimin, pranon të respektojë rregullat e përdorimit të dyqanit elektronik;

4.3.2. një kontratë lidhet ose kryhet kur njëra nga palët është subjekt i të dhënave;

4.3.3. MB “Metalet me gamë të gjerë” kërkohet me ligj për të përpunuar të dhënat personale;

4.3.4. të dhënat personale duhet të përpunohen për shkak të një interesi legjitim të ndjekur nga www.widerangemetals.com ose një palë e tretë të cilës i jepen të dhënat personale, dhe nëse interesat e subjektit të të dhënave nuk janë më të rëndësishme.

4.4. Të dhënat personale përditësohen vazhdimisht.

4.5. Të dhënat personale nuk do të mbahen për më shumë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat.

4.6. Të dhënat personale përpunohen vetëm nga punonjësit të cilëve u është dhënë një e drejtë e tillë.

4.7. Të gjitha informacionet në lidhje me të dhënat personale të përpunuara janë konfidenciale.

4.8. Inspektorati Shtetëror i Mbrojtjes së të Dhënave njoftohet për përpunimin e të dhënave personale në përputhje me procedurën e përcaktuar.

5. MB “Metalet me gamë të gjerë” respekton të drejtën e gjithsecilit për privatësi. Të dhënat tuaja personale (emri, mbiemri, grupmosha, adresa, numri i telefonit, adresa e postës elektronike dhe informacione të tjera të specifikuara në formularin e regjistrimit të dyqanit elektronik) mblidhen dhe përpunohen për qëllimet e mëposhtme:

5.1. përpunoni porositë tuaja për mallra;

5.2. nxjerr dokumente financiare (p.sh. fatura);

5.3. për të zgjidhur problemet që lidhen me paraqitjen ose dërgimin e mallrave;

5.4. për të kryer detyrime të tjera kontraktuale;

5.5. për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

6. E-mail i regjistrimit Ju duhet të jepni informacion personal të plotë dhe të saktë në dyqan.

7. Në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale, MB “Wide range metals” zbaton masa organizative dhe teknike që sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale nga shkatërrimi, ndryshimi, zbulimi aksidental ose i paligjshëm, si dhe nga çdo përpunim tjetër i paligjshëm.

8. MB “Metalet me gamë të gjerë” mund të përdorin të dhëna që nuk lidhen drejtpërdrejt me personin tuaj për qëllime statistikore, të dhëna për mallrat e blera. Statistikat e tilla do të mblidhen dhe përpunohen në atë mënyrë që të parandalojnë zbulimin e identitetit të klientit ose të dhëna të tjera personale që mund të përdoren për të identifikuar klientin.